В условиях геополитической турбулентности, являющейся следствием борьбы мировых держав за перераспределение сфер влияния и контроль над углеводородными ресурсами планеты, международный терроризм продолжает оставаться в арсенале тактических операций спецслужб. Примечательно, что эта ситуация ни для кого не составляет тайны и даже READ MORE

Роҳбари Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов зимни суҳбат дар мавради авлавиятҳо дар сиёсати хориҷии кишвараш, тақвияти ҳамкориҳо бо кишварҳои ҳамсояи минтақаи Осиёи Марказӣ ба хусус Қирғизистону Тоҷикистонро муҳим донист

Зеро миллати дар тули таърих љафодидаи тољик дар раванди њастии худ ба ин гуна њодисаю воќеањои мудњишу дањшатбор борњо дучор шудааст.

Ањли њол даќиќ медонанд, ки ин рањбари сиёсї, ки имрўз доирањои нањзатї ўро ба унвони шахсияти харизматик васфу ситоиш мекунанд (ва чун бут ба парастиши ў машѓул шуда, бо эњтирому садоќати бепоён «Устод»-аш ном мебаранд), дар ибтидои роњи сиёсї бо READ MORE

Яке пулу мол, яке давлату савлат, яке њунару истеъдод ва яке шару шур ва оњу ноларо ва бо он њама љањонро пур аз шеван мекунад. Ё ба тарзи дигар зиндагї сањнаест, ки њар нафар дар он муддате наќшеро амалї месозад.